MR en GMR

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de medezeggenschap in scholen geregeld. Deze wet bepaalt voor welke zaken het bestuur advies of instemming van (een geleding van) de medezeggenschapsraad moet vragen alvorens een voorgenomen besluit geëffectueerd kan worden. Taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad. De 3 ouders en 3 leerkrachten die daarin zitting hebben, komen 6 keer per jaar bijeen. De directeur woont als adviserend lid de MR-vergaderingen in het eerste deel bij.

De leden van de raad worden voor een periode van 3 jaar benoemd. Wanneer een lid aftreedt en niet herkiesbaar is, kiezen de ouders of het team (afhankelijk van de aard van de vacature) een nieuw lid.

Als u vragen, suggesties of opmerkingen heeft, kunt u de MR bereiken via mail. Momenteel zitten onderstaande ouders en leerkrachten in de MR.

Zaken die het schoolniveau overstijgen komen aan de orde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de gezamenlijke Van der Huchtscholen. Iedere school vaardigt zowel een ouder als een leerkracht af naar de GMR. Momenteel zijn dit René en Karola.

Agenda’s MR-vergaderingen:

Notulen MR-vergaderingen:

Algemeen:

De verslagen van de GMR kunt u lezen op de site van de Stichting Van der Huchtscholen.