Datum: vrijdag 28 augustus 2020

Aan de ouders/verzorgers van …………………

Soest, 29 augustus 2020

Geachte ouders/verzorgers,

De vakantie ligt nog maar net achter ons en maandag zal uw zoon/dochter vast en zeker vol enthousiasme klaar staan om samen met de leerkrachten aan het schooljaar te beginnen en wellicht geldt dit ook voor u als ouders. Namens alle collega’s spreek ik de wens uit dat we hopen dat uw vakantie prettig en veilig is verlopen! We zullen dit schooljaar ook weer veel nieuwe kinderen mogen begroeten. Allemaal van harte welkom op onze school! 

Kort voor de start brengen wij altijd een aantal relevante zaken onder uw aandacht. U vindt ze in dit schrijven.

Richtlijnen t.a.v. corona

In de achterliggende weken is er weinig aanleiding gevonden om de eerdere richtlijnen te versoepelen. Dit houdt in dat de meeste afspraken van voor de Zomervakantie gehandhaafd blijven. Hieronder vindt u ze vermeld:

-Het thuishouden van kinderen vanwege het virus is niet langer toegestaan. 

-Er geldt een quarantaineperiode van 10 dagen na terugkomst die in acht moet worden genomen als u ‘rode’ en/of ‘oranje’ landen heeft bezocht. Omdat kinderen tot en met 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen komen, maar dat zij dan de eerste 14 dagen niet door hun ouders mogen worden gebracht. De quarantaineperiode mag dus niet leiden tot verzuim.

-Ouders kunnen nog niet op het plein of in school komen, omdat de vereiste afstand tussen ouders onderling daar voor ons niet te handhaven is. In noodzakelijke gevallen kan er met de leerkracht een afspraak gemaakt worden. De hulpouders die ons met een taak ondersteunen (bijv. hoofdluiscontrole) mogen wel binnenkomen.

-We verzoeken u met klem om ook buiten het voorplein bij het brengen en halen van de kinderen de 1,5 meter afstand te bewaren tot andere volwassenen.

-De kinderen mogen weer samen naar binnen en ook in de pauzes en tijdens het overblijven hoeven de groepen niet langer gescheiden te zijn.

-I.v.m. de hygiëne ontsmetten de kinderen voor schooltijd en na toiletbezoek hun handen.  

-De leerkrachten houden naar elkaar en u 1,5 meter afstand.

-Bij verkoudheidsklachten blijft uw zoon/dochter thuis. Uitzonderingen zijn de kleuters die een snotneus hebben. Er mag dan echter geen koorts bij aanwezig zijn.

-Indien er in uw gezin corona is vastgesteld blijft iedereen uit het gezin thuis gedurende de quarantaineperiode.

-Indien een van de leerkrachten wegen gezondheidsklachten thuis moet blijven zal hij/zij zich direct laten testen op het coronavirus. Vanwege het huidige lerarentekort is de kans daarom aanzienlijk dat wij de groep van uw zoon/dochter helaas naar huis zullen sturen. 

-Wij ventileren de lokalen zoveel mogelijk. In groep 6-7-8 worden een dezer dagen airco’s geïnstalleerd om het klimaat in deze groepen te bevorderen.

-Bij twijfel kunt u ons altijd bellen. 

Schoolgids schooljaar 2020-2021

De schoolgids staat in ‘Vensters’. De gids bevat de meest relevante informatie. Op onze website kunt u hieronder ‘Schoolgids’ meer over lezen. De overige relevante informatie staat apart vermeld op onze site onder ‘Algemene informatie’.

Geen leerlingenlijst  

Een lijst met de leerlingen en hun NAW-gegevens in de groep van uw zoon/dochter mag vanwege de AVG niet worden verspreid.   

Trakteren

Trakteren vanwege een verjaardag is weer mogelijk. Het rondgaan langs de andere leerkrachten is ook weer toegestaan. De traktaties voor de kinderen én eventueel de leerkrachten moeten echter voorverpakt zijn en mogen thuis niet zelf zijn bereid. We verzoeken u met klem hier goed op te letten om teleurstelling bij uw zoon/dochter te voorkomen. Dat de traktatie dan wellicht iets minder gezond is dan anders zien we daarom door de vingers. 

Boekenspaarplan

Omdat de traditionele boekenmarkt in de Kinderboekenweek dit jaar niet door kan gaan zetten we het boekenspaarplan tijdelijk stop.

Parro

Parro is onze veilige (AVG) app waarmee u via uw telefoon en/of PC snel kunt communiceren met ouders uit de groep van uw zoon/dochter en waarmee de leerkracht snel informatie met u als ouders kan delen. Indien u deze app nog niet heeft geïnstalleerd op uw telefoon en/of PC verzoeken wij u dit alsnog te doen. U mist anders wellicht informatie. De leerkracht van uw zoon/dochter kan u eventueel verder helpen.

AVG

Ieder jaar zijn wij verplicht om u te wijzen op de mogelijkheid om uw wensen t.a.v. plaatsing van beeldmateriaal vanuit de AVG aan te kunnen passen. We verzoeken u daarom om uw eerdere voorkeuren te controleren. U kunt dit zelf wijzigen in Parro. Bij wijzigingen in de loop van dit schooljaar verwachten wij dat u de leerkracht informeert. 

Nieuwe collega’s

M.i.v. dit schooljaar verwelkomen wij drie nieuwe collega’s. Cynthia Ras in groep 3 en Charlotte van der Weij en Michelle Sevinga in groep 4. We wensen hen enorm veel plezier in hun werk en vertrouwen erop dat zij zich snel thuis voelen op onze school!

Aanmelding ouderhulp

Om uw hulp is afgelopen schooljaar regelmatig gevraagd via de maandelijkse nieuwsbrief. We hopen dat we ook in dit nieuwe schooljaar weer op u mogen rekenen. Bij voorbaat dank!

Jaaragenda ouders 

Aan het begin van het schooljaar wordt de voorgenomen jaaragenda altijd op de website geplaatst onder ‘Algemene informatie en formulieren’. In de loop van het jaar kunnen er soms wijzigingen in deze agenda ontstaan. Deze wijzigingen worden altijd direct verwerkt in de Google-agenda die op de startpagina van onze site staat. Het is raadzaam om deze agenda regelmatig te bekijken en te vergelijken met uw eigen planning. 

Studiedagen

Net als afgelopen jaar zijn er in het komende schooljaar een aantal studiedagen opgenomen. Op deze studiedagen zijn er geen lessen en heeft uw zoon/dochter dus geen school. De dagen zijn waar mogelijk zo praktisch mogelijk gekozen. Het is o.i. verstandig daar tijdig rekening mee te houden, zodat u zich t.z.t. niet laat verrassen. U vindt de data in de jaaragenda.

Werkdrukverlichting

In de media heeft u eerder kunnen lezen dat de werkdruk in het onderwijs onverantwoord hoog is en dat onze regering heeft besloten om gelden vrij te maken voor verlichting van deze druk. Ons team heeft er eerder voor gekozen om deze gelden zodanig in te zetten dat de lestijd per groepsverantwoordelijke leerkracht met een aantal dagen teruggebracht kan worden waardoor er aan andere verplichtingen kan worden gewerkt. Op deze dagen zullen vrnl. Bibi Groot en Charlotte van der Weij die lessen verzorgen. 

Actuele gegevens 

Wij vinden het belangrijk om probleemloos met u te kunnen communiceren. Wilt u er daarom voor zorgen dat uw juiste mailadres, telefoonnummers én noodnummers bij ons bekend zijn? 

Overblijven 

Ruim voor de zomervakantie bent u reeds in de gelegenheid gesteld om uw zoon/dochter aan te melden voor structureel overblijven. Wilt u dit alsnog z.s.m. doen indien dit nog niet is gelukt? Bij ‘Algemene informatie en formulieren’ en vervolgens ‘Aanmeldformulier tussenschoolse opvang 2020-2021 kunt u het formulier hiervoor vinden. U kunt dit daarna inleveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter. We verzoeken u om alleen gebruik te maken van het overblijven indien het echt noodzakelijk is. Een aantal vaste overblijfouders voelt zich nog niet zeker genoeg om te komen en dat houdt in dat de leerkrachten in hun pauzes zullen moeten inspringen.

We zoeken voor het nieuwe schooljaar ook weer nieuwe ouders die ons één of meerdere dagen per week willen komen helpen bij het overblijven. Ook opa’s of oma’s die het leuk vinden zijn welkom! Dit alles natuurlijk tegen een kleine vergoeding. Aanmelden kan via karolas@vanderhucht.nl.

Fietsen

Wellicht gaat uw zoon/dochter dit schooljaar voor het eerst zelfstandig op de fiets naar school. Om dit verantwoord te kunnen doen moet hij/zij controle hebben over de fiets en moet de route tussen huis en school met de gevaarlijke punten bekend zijn. We adviseren u om deze route vooraf met hem/haar goed door te nemen.

Wilt u uw zoon/dochter ook laten weten dat alle fietsen aan de achterzijde van de school moeten worden geplaatst? De fietsnietjes voor de school zijn niet voor de kinderen bedoeld.

Schoolgebouw en pleinen

In het gebouw is in de nis van de grote hal een extra werkruimte gecreëerd waar m.n. Karola Schipper zal zijn als intern begeleider. Ook Margot Alblas van het Jeugdteam zal hier eens per twee weken te vinden zijn. Het gehele gebouw heeft een grote schoonmaakbeurt gekregen. De pleinen zijn aangeveegd en het  onkruid is verwijderd. Het groen is gesnoeid en er is een nieuwe bank geplaatst tegenover de hoofdingang. Het tapijt is ten slotte overal gereinigd en de ramen zijn binnen en buiten gewassen. Kortom: We maken weer een schone en frisse start!

Ik vertrouw erop u hiermee correct en voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er echter toch nog vragen zijn, dan vernemen we die graag van u. Wij zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden. Tot slot wens ik u namens het team een fijn en gezond schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,

 

R.E.J. Mast

 

Print Friendly, PDF & Email